គេហទំព័រធ្ងន់ធ្ងរណាត់ជួប»គេហទំព័រនៃក្តីស្រឡាញ់»គោលបំណងដើម្បីជួយមនុស្សសម្លឹងសម្រាប់ការធ្ងន់ធ្ងរទំនាក់ទំនងនិងចង់បង្កើតគ្រួសារមួយ, ដើម្បីស្វែងរបស់ពួកគេដៃគូជីវិតនៅក្នុងស្រួលនិងរីករិយាកាស។ យើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅមធ្យមនៃទម្រង់, ពិនិត្យអ្នកប្រើប្រាស់ដែលរំលោភបរិយាកាសនិងស្វែងរកមិនអចិន្ត្រៃទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចប្រជុំ។ ក្រុមបណ្តាញសធ្ងន់ធ្ងរណាត់ជួប»គេហទំព័រនៃក្តីស្រឡាញ់»ស្វែងរកដើម្បីធានាថាតំបន់នេះបានបង្កើតឡើងសហគមន៍នៃមនុស្សអារម្មណ៍នៅក្នុងការស្វែងរកដៃគូជីវិត, ដូច្នេះទាំងអស់ទម្រង់គឺជាប្រធានបទយ៉ាងតឹងមធ្យម។ ណាត់ជួប»គេហទំព័រនៃក្តីស្រឡាញ់»សេវាសម្រាប់អ្នកដែលសម្លឹងសម្រាប់ក្ដីស្រឡាញ់។ ការស្វែងរកពាក់ព័ន្ធតែជាមួយនឹងទម្រង់ពិតប្រាករូបថត, ដែលជួយអភិរក្សរបស់អ្នកពេលវេលានិងបង្កើនឱកាសនៃជោគជ័យស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងការមនុស្សនិងការសាងសម្រនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបានអ៊ីម៉ែលត្រឹមតែពីរប្រភេទអ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញ។ សកម្មភាពចំណាយ សំណួរនៅលើគេហទំព័រធ្ងន់ធ្ងរណាត់ជួប»គេហទំព័រនៃក្តីស្រឡាញ់»គឺមិនខ្ពស់, នៅពេលដូចគ្នា, នៅពេលដែលអ្នកធ្វើឱ្យការរបស់អ្នកទទួលបានឱកាសដើម្បីបំពេញតាប់មនុស្សនិងស្វែងរកដៃគូជីវិត។ ជួបណាត់ជួបក្នុងជីវិតពិត, ធ្លាក់ក្នុងក្ដីស្រឡាញ់និងចូលទៅក្នុងពាហ៍ពិពាហ៍។

About