កិច្ចប្រជុំផ្តល់ជូនមិត្តភាពនិងសមាហរណលើបុគ្គលមួយកម្រិត។ សម្លាញ់ស៊ុយអែតបង្កើតកិច្ចប្រជុំដោយនាំគ្នាថ្មីនិងចាស់ប្រោស។ ទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិអនុញ្ញាតសម្រាប់ការគ្នាទៅវិញទៅផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈដែលពង្រីកទស្សនៈ,បំបែកចុះឧបសគ្គភាសា,និងជួយដើម្បីទទួលបានកម្ចាត់នៃការរើសអើង។ ចំណូលថ្មីជាញឹកញាប់មានស៊ុយអែតមិត្តភក្តិដែលជួយពួកគេរៀនស៊ុយអែតនិងស៊ុយអែដល់សង្គម។ នៅពេលដែង្កើតឡើង,អ្នកជាញឹកញាប់មានឱកាសដើម្បីទាក់ទងជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ផ្សេងផ្ទៃខាងក្រោយនិងវប្បធម៌។ ចំណូលថ្មីជាញឹកញាប់ចង់ឱ្យមានការស៊ុយអែតដើម្បីរៀនស៊ុយអែតនិងស៊ុយអែដល់សង្គម។ នៅពេលដែង្កើតឡើង,អ្នកជាញឹកញាប់មានឱកាសដើម្បីទាក់ទងជាមួយនឹងម្នាក់ពីរផ្សេងគ្នាផ្ទៃខាងក្រោយនិងវប្បធម៌។

About