នៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្ញាក់ឡើងរៀងរាល់ព្រឹករាប់លាននាក់។ មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងក្រុងប៉ារីសចង់ស្វែងរកព្រលឹងមិត្តរួមជាមិត្តល្អឬដើម្បីជួបថ្មីមិនគួរមនុស្ស។ ប៉ុន្តែដោយសារថេរកិច្ចការរអ៊ូហើយងើយកណ្តើយ, ពេលខ្លះវាហាក់ដូចទៅរួចទេ។ ខ្ញុំមានប្រភេទវិជ្ជមានបុរសម្នាក់, ពកោសល្យរបស់ខ្ញុំរួមជាមួយនឹងអារម្មណ៍នៃការលេងសើដឹងគ្មានព្រំដែន, ដូច្នេះជាមួយខ្ញុំសប្បាយនិងងាយស្រួល

About